PROGRAM ZWIĄZKU

Zjazd Związku Zawodowego Górników w Polsce stwierdza, iż członkowie Związku są dumni z przeszło stuletniej tradycji branżowego ruchu zawodowego górników. Zjazd uznaje tę tradycję jako niezbywalne dziedzictwo i wzór godny naśladowania. Szczególnie podkreślamy dokonania polskich działaczy robotniczych, którzy tworząc podstawy branżowego ruchu zawodowego, wywalczyli godne traktowanie pracowników najemnych, w tym ośmiogodzinny dzień pracy, prawo do godnej płacy i bezpiecznej pracy. Pomni doświadczeń historycznych, jesteśmy spadkobiercami ruchu branżowego tak w zakresie ideowym, jak i materialnym oraz organizacyjnym.
Zjazd podkreśla, że celem Związku Zawodowego Górników w Polsce jest kreowanie nowej rzeczywistości społecznej a nade wszystko obrona podstawowych praw pracownika: prawa do pracy, prawo do godnej płacy oraz prawo do zabezpieczenia społecznego.

 

Zjazd uznaje, że siłą naszej organizacji było i jest poszanowanie prawdy, szacunek dla ludzkiej godności, wolności i równości. Te podstawowe wartości będziemy pielęgnowali i walczyli o nie przy pomocy wszelkich dostępnych środków. Dla realizacji owych celów, przyjmujemy następujące, stałe zasady:

 

1. Każdy pracownik ma prawo do ochrony przed ubóstwem i marginalizacją społeczną.
2. Polski przemysł wydobywczy,  energetyczny oraz przemysły pokrewne a także wszystkie inne branże i zawody reprezentowane w naszym związku, traktujemy jako zbiorowe miejsce pracy,  podlegające szczególnej i bezwzględnej obronie.
3. Wszyscy pracownicy mają prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
4. Wszyscy pracownicy mają prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia, wystarczającego do zapewnienia im oraz ich rodzinom godziwego poziomu życia.
5. Wszyscy pracownicy mają prawo do odpowiednich warunków pracy, w tym przede wszystkim do poszanowania godności w pracy oraz równego traktowania w sprawach zatrudnienia i wykonywania zawodu.
6. Wszyscy pracownicy mają prawo do zabezpieczenia społecznego w razie wypadku przy pracy, choroby oraz starości. Jako reprezentacja pracowników polskiego przemysłu wydobywczego będziemy strzegli i bronili zapisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
7. Wszyscy pracownicy mają prawo do gwarantowanej opieki socjalnej i zdrowotnej ze strony pracodawców. Wszyscy pracownicy muszą mieć prawo do ochrony w przypadku zwolnienia z pracy oraz do ochrony ich roszczeń w razie niewypłacalności pracodawcy.
8. Każdy pracownik, który wyrazi wolę podwyższania swych kwalifikacji zawodowych, powinien mieć możliwość dokształcania podwyższającego jego kwalifikacje.
9. Pracownicy oraz ich reprezentacje muszą mieć prawo do rokowań zbiorowych we wszelkich sprawach związanych z ich bezpieczeństwem socjalnym.
10. Reprezentatywne organizacje pracobiorców muszą mieć prawo do pozyskiwania informacji i przeprowadzania konsultacji na szczeblu zakładowym, w zrzeszeniach przedsiębiorstw, na szczeblu  regionalnym i krajowym w zakresie koniecznym do zabezpieczenia socjalnego pracowników.
11. Pracodawcy i ich zrzeszenia są zobowiązane do ułatwienia pracy reprezentacji pracowniczych.
Powyższe zasady traktujemy jako minimalny katalog wartości, które Związek zawodowy Górników w Polsce uznaje za fundamentalne i niezbywalne.

 

1. Związek wobec nowych wyzwań

Wobec narastającego rozwarstwienia społecznego Polsce i w Unii Europejskiej, postępującego procesu wykluczenia społecznego oraz pojawiania się coraz to nowszych problemów społecznych, takich jak emigracja specjalistów z Polski do krajów Europejskich lub coraz większe problemy ludzi rozpoczynających swoją ścieżkę zawodową z otrzymaniem umowy o pracę,  stajemy przed nowymi wyzwaniami, determinującymi nas do wypracowywania nowych metod oddziaływania oraz zmian w zakresie strategii i taktyki pracy związkowej.

Warte zauważenia jest, że Związek Zawodowy Górników w Polsce dostosowuje metody pracy związkowej do zmieniających się warunków społeczno – gospodarczych oraz nowej sytuacji prawnej i organizacyjnej powstałej w wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Proces zmiany sposobu zabiegania o prawa i przywileje pracownicze nie można jednak uznać za zakończony. Związek Zawodowy Górników w Polsce objął właściwy kierunek, Zjazd Delegatów uznaje, iż należy tą drogę kontynuować.
Jako reprezentant pracowników, dobrowolnie zrzeszających się w naszej organizacji, czujemy się zobowiązani i zobligowani do bezwzględnej walki z postępującym procesem ustawicznego ograniczania  podstawowych praw pracowniczych w tym przede wszystkim praw do godnego i sprawiedliwego wieku emerytalnego, oraz z obniżaniem i nieterminowym wypłacaniem wynagrodzeń i  uszczuplaniem lub stopniową eliminacją innych świadczeń socjalnych.

Jako masowa organizacja pracobiorców, reprezentująca ich interesy na forum krajowym i międzynarodowym, deklarujemy zdecydowany sprzeciw wobec:

• liberalizacji życia gospodarczego w kraju, powiązanej z przekonaniem, że prawa wolnego rynku są jedynym stymulatorem postępu i rozwoju,
• przekładania wskaźników ekonomicznych nad bezpieczeństwo pracy i godny byt obywateli,
• drapieżnej, nieodpowiedzialnej prywatyzacji górnictwa węglowego ,
• opieraniu energetyki Polski na importowanych  surowcach energetycznych,
• prób niekorzystnych dla pracowników zmian w prawodawstwie socjalnym a przede wszystkim w Kodeksie pracy,
• coraz głębszej eliminacji pracowników i ich reprezentacji z procesu związanego z podejmowaniem decyzji w sprawach socjalnych,
• szczególnie dobrze widzianego w ostatnim czasie szkalowania związków zawodowych i ich działaczy za walkę o utrzymanie i podtrzymanie tradycyjnych praw pracowniczych.
V Zjazd Związku Zawodowego Górników w Polsce stwierdza, iż głównym problemem polskiego społeczeństwa jest postępująca degradacja, ubożenie i wykluczenie dużej części grup społecznych

 

2. Polityka społeczna

Nasza organizacja hołduje wartościom humanistycznym. Za główną wartość w polityce uznajemy zasadę solidaryzmu społecznego. W oparciu o nią dążymy do nowego zdefiniowania zasad polityki społecznej państwa. Chcemy promować równość społeczną, która daje każdemu prawo i możliwość uczestniczenia w głównym nurcie działań społecznych. Natomiast zdecydowanie przeciwstawiamy się nierówność, którą rozumiemy jako społeczne wykluczenie. Naszym celem jest przeciwdzianie temu zjawisku.

Mamy świadomość, że podstawowym czynnikiem równości społecznej jest powszechny i realny dostęp do pracy. Równie istotnym warunkiem socjalnej stabilizacji jest  kształtowanie mądrych stosunków pracy. Przede wszystkim chodzi o możliwość wpływu pracowników na decyzje ich dotyczące. Dlatego opowiadamy się za gospodarką społeczną, opierającej się na równości i współodpowiedzialności wszystkich stron procesu produkcyjnego. Niezmiennym prawem w dobrze funkcjonującej polityce społecznej jest  prymat celów indywidualnych i społecznych nad kapitałem. Będziemy tego prawa bronić. Bliska jest nam także koncepcja społeczeństwa uczestniczącego opartego na solidarności i wzajemnym poszanowaniu wartości.

 

3. Wzrost wynagrodzeń realnych

Jednym w priorytetowych działań Związku Zawodowego Górników w Polsce jest ciągłe dążenie do wzrostu wynagrodzeń pracowniczych. Działania te nabierają szczególnego znaczenia zwłaszcza w kontekście Rządowych planów prowadzenia w najbliższych latach w Polsce waluty Euro. Związek Zawodowy Górników w Polsce nie godzi się z dualną polityką płacową Rządu RP, który z jednej strony dąży do wprowadzenia wspólnej, europejskiej waluty, a z drugiej strony w imię kryzysu gospodarczego zamraża płace, zmniejsza uposażenie pracowników.

Związek Zawodowy Górników w Polsce będzie dążył do ciągłego wzrostu wynagrodzeń pracowniczych, w tym jako naczelną zasadę przyjmuje prawo do płacy godziwej, pojmowanej jako minimum niezbędne do racjonalnego ukształtowania wydatków rodziny w oparciu o podstawowy koszyk dóbr. Związek stwierdza, że uczyni wszystko by  ustawodawca oraz władze sądowe, kontrolne administracyjne i samorządowe kraju dążyły do:

• zapewnienia wzrostu płac realnych odpowiednio do wzrostu gospodarczego kraju,
• ustawowych gwarancji poprawy relacji płacy minimalnej w stosunku do wysokości przeciętnego wynagrodzenia,
• egzekwowania prawa w zakresie terminowości wypłat wynagrodzeń za pracę oraz wypłacania wynagrodzeń za dodatkowy czas pracy,
• ustawowych zmian dotychczasowych uprawnień emerytalnych z tytułu pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze,
• opracowania przez partnerów społecznych nowej ustawy o emeryturach pomostowych,
• przywrócenia nadzoru społecznego i poprawę nadzoru państwowego nad II i III filarem ubezpieczeń emerytalnych;

 

4. Związek a gospodarka

Poprzez nietrafne posunięcia polityczne rządzących Polską ludzi gospodarka krajowa zanika na rzecz gospodarki globalnej, która współcześnie dominuje w świecie. Taka sytuacja prowadzi do stopniowej utraty niezależności na poziomie nie tylko ekonomicznym, ale też polityczny kraju. Wpływ międzynarodowych korporacji na organizmy państwowe staje się z roku na rok coraz większy. Związek Zawodowy Górników w Polsce stwierdza, że poddanie się takiemu światowemu trendowi przez rządzących Polską polityków zdecydowanie negatywnie odbija się na funkcjonowaniu rynku pracy w naszym kraju. W takich warunkach wzmacnia się jedynie kapitał, a sprawy pracy spychane są na margines. Uwidacznia się też bezsilność  polityczna w naszym kraju w tym względzie. Dobro ludzi pracy stoi niżej w hierarchii wartości wyznawanych przez rządzących niż poparcie dla kapitału światowego.
Nasza organizacja nie godzi się, aby władze państwowe nadal realizowały zgubną dla Polski politykę promującą przejmowanie składników polskiej gospodarki narodowej przez światowe korporacje przemysłowe i bankowe. Uznajemy, że podstawą dobrej współpracy partnerów społecznych ze środowiskiem gospodarczym powinna być roztropna, zrównoważona polityka gospodarcza oparta na współpracy przedsiębiorców i pracobiorców, poszanowaniu praw pracowniczych i sprawiedliwym udziale stron w wypracowanych zyskach.

Priorytetem dla Rady Krajowej ZZG w Polsce jest wprowadzenia w życie zasad społecznej gospodarki rynkowej. Będziemy zatem popierać i wspierać wszelkie działania, których celem będzie uspołecznienie przedsiębiorstw. Ponadto uważamy za konieczne podjęcie inicjatywy legislacyjnej, której celem będzie uchwalenie ustawy o partycypacji pracowniczej w przedsiębiorstwach oraz ustawy o ustroju zakładów pracy. Uważamy, że umocowanie prawne wpływu pracowników na procesy decyzyjne pozwoli na ukształtowanie nowych stosunków pracy we wszystkich przedsiębiorstwach, bez względu na formę ich własności.

 

5. Polityka gospodarcza

Związek Zawodowy Górników w Polsce oczekuje od rządu konsekwentnego realizowania art. 20 Konstytucji RP, mówiącego o tworzenia ustroju gospodarczego Polski w oparciu o zasady społecznej gospodarki rynkowej. Związek będzie promował i propagował pojęcie społecznej gospodarki rynkowej, gdyż w takim modelu gospodarki widzimy rozwiązanie problemów, dotykających Polski.

W celu ochrony i utrzymania miejsc pracy będziemy dążyli do uzyskania wpływu na politykę gospodarczą rządu. Z tego powodu Związek będzie domagał się, by wysoki poziom zatrudnienia i kwalifikacji pracowników były nadrzędne w hierarchii celów gospodarczych państwa.
Uważamy, że niedopuszczalna jest praktyka „porzucania” przez Skarb Państwa przedsiębiorstw znajdujących się w kryzysie ekonomicznym przez brak konkretnych decyzji co do ich przyszłości. Stoimy na stanowisku, iż za kryzys dotykający gospodarki Państwa w najmniejszym stopniu powinni płacić pracownicy. Oczekujemy od rządu, aby rozliczał pracodawców z realizowania opracowanych planów antykryzysowych.

Nasz Związek będzie domagał się ustawowego, systemowego rozwiązania problemów gospodarczych i społecznych we wszystkich branżach gospodarki. Od rządu będziemy się domagać konsultowania ze związkami zawodowymi programów naprawczych oraz antykryzysowych.
Za niezbędne uważamy kreowanie przez rząd koniunktury gospodarczej, np. przez racjonalną politykę energetyczną, która powinna zapewnić niskie koszty funkcjonowania gospodarki państwa, m.in. przez dostęp do źródeł energii dla każdego nowego podmiotu gospodarczego, tak by nie konkurować na globalnym rynku jedynie niskimi kosztami pracowniczymi (poprzez zwolnienia i obniżki płac) w polskich przedsiębiorstwach.

Stanowczo stwierdzamy, że państwo polskie powinno wspierać polski kapitał i zapobiegać transferowi zysków za granicę. Żądamy równego traktowania, pod względem prawnym i podatkowym, wszystkich podmiotów gospodarczych działających w Polsce.
Związek będzie nadal domagał się jak najszerszego uwłaszczenia obywateli mieniem będącym w dyspozycji Skarbu Państwa oraz stworzenia ustawowych mechanizmów partycypacji pracowników we własności przedsiębiorstw.

Ze względów społecznych i ekonomicznych uważamy za niezbędne pobudzenie krajowego wzrostu gospodarczego, głównie poprzez rozwój budownictwa mieszkaniowego i drogowego, utrzymanie niskiej stawki podatku VAT na materiały budowlane.
Domagamy się instytucjonalnego wsparcia państwa dla badań i prac rozwojowych dla polskich przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich konkurencyjności. Pobudzanie innowacyjności, przedsiębiorczości, zdolności do adaptacji pracowników na rynku pracy przy powinno być podstawowym celem polityki społecznej i gospodarczej państwa. Związek deklaruje w tej sprawie daleko idącą pomoc i chęć partycypacji.

Związek uważa, że podstawową formą walki z korupcją powinno być zracjonalizowanie Prawa zamówień publicznych. Wszelkie przetargi powinny być uregulowane ustawowymi zasadami eliminującymi korupcję oraz dumping socjalny przez wprowadzenie obligatoryjnej zasady mówiącej, że stawki godzinowe w składanych ofertach nie mogą być niższe niż ustalone ustawowo oraz dopuszczenie do przetargów publicznych tylko tych przedsiębiorstw, które stosują zakładowe umowy zbiorowe. Kontrolę nad realizacją sprawować będzie Państwowa Inspekcja Pracy.

Stanowczo będziemy się domagali od rządu aktywnego zwalczania praktyk monopolistycznych i nieuczciwej konkurencji socjalnej i cenowej wobec polskich przedsiębiorstw.
Związek będzie domagał się od rządu i władz samorządowych, by w ramach ogólnej polityki gospodarczej prowadziły politykę zrównoważonego rozwoju poszczególnych regionów przez tworzenie regionalnych programów rozwoju gospodarczego.

Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwach powinna być poprzedzona stworzeniem w ich otoczeniu regionalnych programów aktywizacji zawodowej zwalnianych pracowników.

 

6. Sprawy wewnątrzzwiązkowe

Kierownictwo organizacji powinno niezwłocznie wypracować metody analiz skuteczności i efektywności podejmowanych działań wraz ze sposobami formułowania wniosków i sposobów ich wdrażania. Również przydatnym byłoby stworzenie przez władze statutowe związku mechanizmu pomiaru rezultatów twardych i miękkich działania organizacji. Koniecznym jest, żeby struktura organizacyjna Związku zapewniała realizację zadań statutowych.

Większa konsolidacja Związku to nasz kolejny cel. Do jego realizacji niezbędne jest, aby władze statutowe podjęły działania zmierzające do powołania Międzyzakładowych Organizacji związkowych, grupujących niewielkie liczebnie organizacje zakładowe. ZZG w Polsce potrzebuje zawodowej kadry związkowej. Profesjonalizacja zarządzania naszą organizacją jest nie tylko wymogiem czasów i funkcjonowania w ramach struktur europejskich, ale dobrem ogólnym, które poprawi jej działanie. Dlatego stawiamy na rozwój naszych członków poprzez wykształcenie, które pomoże zrealizować ten cel. Profesjonalna kadra poza tym, że usprawni działania całej organizacji, to na pewno będzie też pomocna w rozwiązywaniu bieżących problemów pracowniczych. Wobec tego wyzwania chcemy opracować i wdrożyć zasady umożliwiające działaczom zawodowym stabilizację zawodową oraz ochronę prawną.

Istotnym wyzwaniem jest również sprawa komunikacji w ramach Związku. Mamy do dyspozycji coraz więcej nowoczesnych narzędzi, które mogą w tym względzie pomóc. Dlatego warto podjąć starania, aby nasza organizacja zaczęła działać sprawniej dzięki takim urządzeniom jak sieć internetowa oraz poczta elektroniczna. Istnienie strony www. ZZG w Polsce już przynosi efekty. Organizacje zakładowe również powinny strać się o przekaz informacji za pośrednictwem tego medium. Daje to większe możliwości szybkiego reagowania na bieżące wydarzenia oraz co bardzo ważne nagłaśnia sprawy związkowe w przestrzeni publicznej.

 

7. Szkolenia związkowe

Zjazd zaleca, aby szkolenia związkowe były podstawową i konieczną formą edukacji liderów wszystkich struktur Związku Zawodowego Górników w Polsce. Zjazd stwierdza, że szkolenia związkowe są jedną z najlepszych form rozwoju kompetencji i umiejętności członków ZZG w Polsce.

Zjazd wyraża aprobatę dla szkoleń organizowanych przez Radę Krajową dzięki środkom pozyskiwanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki staraniom pracowników biura szkoleń Rady Krajowej, związkowe szkolenia ZZG w Polsce stały się powszechne  i dostępne dla każdego członka związku. Zjazd zaleca kontynuowanie obranego kierunku. Atrakcyjne, pod względem tematyki i sposobu prowadzenia, szkolenia, przyczyniają się do rozbudowy oferty Związku dla obecnych i potencjalnych nowych członków.

Zalecamy kontynuowanie dużej ilości szkoleń w zakresie umiejętności związkowych oraz umiejętności interpersonalnych. Taka polityka szkoleniowa prowadzi do wypracowania zasad efektywnej polityki kadrowej, która jest podstawą zmian jakościowych w organizacji i jej profesjonalizacji.
Zjazd uważa, że konieczne jest głębokie przewartościowanie polityki związkowej w zakresie public relation a szczególnie wypracowanie form jednolitej, zwartej i spójnej wewnętrznie polityki informacyjnej. W tym celu proponuje się przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla ściśle wyselekcjonowanej grupy działaczy związkowych.

Zjazd stwierdza również, iż szkolenia posiadają ogromny walor integracyjny. Poprzez współpracę na szkoleniach, członkowie związku reprezentujący różne zakłady pracy, poznają się nawzajem, mają okazję do wymiany poglądów, przekazują sobie informację o funkcjonowaniu ZZG w Polsce w ich zakładzie pracy.

 

8. Finanse Związku

ZZG w Polsce funkcjonuje dzięki składkom członkowskim. Jest to główne i niezbędne źródło finansowego istnienia naszej organizacji. Jednak, aby umożliwić realizację wszystkich zadań statutowych, zapewnić rozwój Związku i polepszyć jego funkcjonowanie dążymy do wypracowania również innych form pozyskiwania funduszy. Zamierzamy w tym względzie wdrożyć nowe formy aktywności gospodarczej, pozwalające na zaspokojenie potrzeb finansowych Związku. Będziemy kontynuować próby zmierzające do pozyskania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej a przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego, co miało już miejsce w mijającej kadencji. Realizację tego zadania powierzamy władzom statutowym organizacji.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym chcemy uzyskać solidną bazę materialną dla poszczególnych struktur Związku. W szczególności zależny nam na wybudowaniu lub pozyskaniu nowej siedziby ZZG w Polsce.

Związek nadal będzie szukał nowych niezależnych i pozarządowych organizacji, krajowych i zagranicznych, dzięki którym może uzyskać wsparcie finansowe. Uważamy także, że normą związkowej działalności powinno być wypracowanie sposobów pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł niż składki związkowe. Rada Krajowa będzie dążyła do zapewnienia doradztwa ekonomicznego i biznesowego na szczeblu ogólnopolskim dla międzyzakładowych organizacji związkowych oraz zarządów zakładowych.

 

9. Aktualna informacja

Zjazd stwierdza, że polityka informacyjna Związku jest prowadzona na wielu płaszczyznach. Stan taki należy utrzymać i wciąż rozwijać.

Zjazd wyraża aprobatę dla witryn internetowych www.zzg.org.pl oraz www.hajerfakty.pl , które dzięki bieżącym uzupełnieniom, stały się aktualnymi źródłami ważnych informacji o Związku. Warte zauważenia jest, iż witryny internetowe ZZG w Polsce są najczęściej aktualizowanymi stronami wszystkich organizacji związkowych działających w branży górniczej. Stan taki należy kontynuować.
Zjazd rekomenduje pełniejsze wykorzystanie możliwości, jakie stwarza utworzony kanał Związku Zawodowego Górników w Polsce na platformie YouTube.pl, stworzenie internetowego kanału telewizji ZZG w Polsce.

Za konieczne uznajemy utworzenie stałego biura prasowego którego zadaniem będzie kreowanie wizerunku Związku w mediach oraz obsługa wyżej wymienionych narzędzie informacyjnych. W związku z powyższym zalecamy profesjonalizuję tego działu oraz przydzielenie jednemu z liderów Związku funkcji Rzecznika Prasowego ZZG w Polsce.

Zjazd zaleca, by organizacje zakładowe oraz środowiska Związku powinny doprowadzić do ustanowienia łączności poprzez pocztę elektroniczną z wszystkimi organizacjami związkowymi.
Zjazd zaleca pracę nad poprawą jakości treści publikowanych w  dwutygodniku „Górnik”, oraz odbudowy pozycji dwutygodnika jako wiodącego pisma informacyjnym Związku, docierającego do wszystkich organizacji zakładowych. Jednocześnie rekomendujemy istnienie dwóch tytułów prasowych Związku Zawodowego Górników w Polsce: „Górnik” – dwutygodnika informacyjnego, oraz „Hajer Faktów” – miesięcznika społeczno – gospodarczego.

Zjazd rekomenduje powołanie spółki wydawniczej, funkcjonującej przy Związku Zawodowym Górników w Polsce. Spółka przejęła by kompetencje wydawania prasy związkowej, przygotowywania publikacji związkowych oraz opracowywania materiałów promocyjnych Związku.

 

10. Porady prawne dla członków Związku

Zjazd zauważa, że porady z zakresu prawa pracy są jedną z najważniejszych pozycji oferty Związku Zawodowego Górników w Polsce. Aby utrzymać wysoki poziom funkcjonowania działu ekonomiczno – prawnego, Zjazd zaleca rozwój działu.

Jedną z wiodących kwestii są dyżury radców prawnych lub eksperta do spraw ekonomiczno – prawnych w zakładach pracy. Zjazd proponuje, aby radcom prawnym czy też ekspertowi do spraw ekonomiczno – prawnych pełnienia dyżuru w Zakładowych  Organizacjach Związkowych Związku Zawodowego Górników w Polsce co najmniej raz na pół roku.

Ponadto Zjazd zaleca rozwój oferty działu ekonomiczno – prawnego Związku Zawodowego Górników w Polsce. Obok porad z prawa pracy, członkowie związku winni mieć możliwość zasięgnięcia bezpłatnych porad prawnych dotyczących wszelkich dziedzin prawa i pomocy prawnej.

Dział ekonomiczno – prawny winien świadczyć usługi w zakresie obsługi prawnej dla członków Związku we wszystkich sprawach pracowniczych o charakterze precedensowym, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, toczących się przed Sądami.

Zjazd zaleca rozwój działu ekonomiczno – prawnego poprzez podnoszenie kwalifikacji radców prawnych i eksperta do spraw ekonomiczno – prawnych, a także sukcesywne zwiększanie liczby pracowników, wchodzących w skład działu ekonomiczno – prawnego.

 

11. Zwiększenie liczebności Związku

Zjazd stwierdza, iż Związek Zawodowy Górników w Polsce powinien cały czas poszerzać i uatrakcyjniać swoją ofertę skierowaną do obecnych i potencjalnych członków. Na ofertę Związku winny składać się:

• Ciekawe, atrakcyjne i praktyczne szkolenia związkowe,
• Właściwie prowadzona polityka informacyjna i medialna związku,
• Dostępne dla każdego członka związku porady prawne z zakresu prawa pracy,
• Utworzenie  przy Radzie Krajowej biura ubezpieczeń, świadczącego preferencyjne warunki dla członków Związku,
• Wydarzenia i imprezy organizowane przez Radę Krajową, takie jak turnieje, złaz górski, konkursy,
• Inne.

Zjazd stwierdza, że Związek musi przeszkolić jak największą liczbę działaczy w technikach pozyskiwania członków Związku oraz w celu zapewnienia im skutecznej ochrony prawnej.
W akcji promocyjnej należy przede wszystkim nastawić się na zainteresowanie Związkiem młodzieży pracującej i uczącej się. Wiedza na temat zadań i celów ZZG w Polsce, pomoże to młodym pracownikom podjąć decyzję o przynależności do Związku.

Poczucie siły i interesu grupowego Związek powinien budować przez wprowadzenie nowych form komunikacji na wszystkich szczeblach Związku.

 

12. Współpraca międzynarodowa

Zjazd zaleca, aby przedstawiciele Związku reprezentujący kraj w posiedzeniach międzynarodowych organizacji, podejmowali inicjatywy zapobiegające szkodliwym skutkom globalizacji, kryzysu gospodarczego oraz warunkom i środowisku pracy.

Zjazd stwierdza, że kierownictwo Związku powinno podjąć starania o włączenie organizacji w struktury Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych. Celem owej przynależności jest udział w budowie nowej światowej organizacji pracobiorców oraz działanie na rzecz uspołecznienia gospodarki światowej w celu przywrócenia równowagi pomiędzy kapitałem i pracą.

Zjazd stwierdza, że uczestnictwo przedstawicieli Związku w Międzynarodowej Organizacji Pracy ma istotny wpływ na rozwój zatrudnienia na świecie, warunki pracy oraz bezpieczeństwo socjalne pracobiorców.

Członkostwo przedstawicieli Związku w organizacjach międzynarodowych ma na celu wywarcie wpływu na przedsiębiorstwa i rządy w zakresie ochrony praw pracowników oraz efektywniejszą walkę o poziom płac.

 

13. Integracja europejska

Blisko sześcioletnie członkostwo Polski w Unii Europejskiej zmusza nasz kraj do utrzymywania ciągłej troski o interes Rzeczypospolitej na arenie europejskiej, przejawiający się utrzymaniem suwerenności, tożsamości narodowej oraz odrębności kulturowej.

Zjazd stwierdza, że nadrzędnym celem związku jest działanie na rzecz zrównania poziomu płac w Polsce z pozostałymi Państwami Członkowskimi. Należy ponadto walczyć o poprawę warunków zatrudnienia w kraju i tym samym zredukować ilość młodych osób opuszczających Polskę w poszukiwaniu pracy.
Za niezmiernie istotny cel Zjazd uznaje potrzebę kontynuowania starań i wysiłków zmierzających ku zabezpieczeniu podaży i roli rodzimego węgla oraz pozostałych surowców energetycznych w kontekście wymogów energetycznych Polski, co wiąże się jednoznacznie z zahamowaniem importu tych kruszców z innych krajów.

Zjazd zaleca także dążenie do uzyskania członkostwa w najważniejszych organizacjach unijnych, wywierających znaczący wpływ na politykę przemysłową Zjednoczonej Europy, m.in. Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym.

 

14. Relacje Związek – partie polityczne, rząd

Działalność związków zawodowych wkracza w dziedzinę polityki. Związek angażuje się w politykę w obronie interesu ludzi pracy, a nie dla innych celów. Na pewno nie chodzi nam o dążenie do zdobycia władzy za wszelką cenę, jak powszechnie rozumie się słowo polityka. Natomiast zależy nam na wspieraniu wszystkich, którzy uprawiają politykę jako mądrą troskę o dobro wspólne.
Związki zawodowe nie są partią polityczną ani nie mają charakteru takiej organizacji. Dlatego nie walczą o władzę. Uważamy, że organizacje związkowe nie powinny podlegać decyzjom partii politycznych ani też mieć z nimi zbyt ścisłych związków. Jest to konieczne do zachowania niezależności opinii i działania. Zbyt ścisłe więzy z partiami politycznymi mogą powodować bowiem zagubienie głównego celu związkowej działalności, mianowicie zabezpieczania słusznych interesów ludzi pracy w ramach dobra wspólnego całego społeczeństwa.

Związek jednak nie wyklucza współpracy z bliskimi ideowo partiami politycznymi. Motywem takiej współpracy zawsze będzie realizacja celów programowych. ZZG w Polsce powinien zabiegać o to, by w parlamencie i samorządach znalazły się osoby wspierające program Związku, a także deklarujące tworzenie prawa pracy przyjaznego dla pracobiorców, zwalczanie bezrobocia, ochronę rodzin przed ubóstwem, wprowadzenie podatków korzystnych dla rodzin.

Jednym z naczelnych celów angażowania się Związku w politykę powinno być dążenie do wprowadzenia wymiaru społecznego oraz zasad przestrzegania podstawowych standardów pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy do reguł działania Światowej Organizacji Handlu (WTO). ZZG w Polsce ma zamiar nadal uczestniczyć w akcji nacisku na rząd RP w tej sprawie. Związek w dalszym ciągu będzie monitorował wprowadzenie międzynarodowych standardów socjalnych oraz ratyfikacji Konwencji MOP, przestrzegania odpowiadających im zaleceń oraz rozszerzenie ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej i dyrektyw Unii Europejskiej. Nasza organizacja będzie domagał się respektowania ratyfikowanych konwencji.

Mamy nadzieję, że realizacja powyższych celów doprowadzi do wzrostu społecznego zaufania do Związku Zawodowego Górników w Polsce, spowoduje zwiększenie liczby jego członków, a co najważniejsze przyczyni się do większego poszanowanie pracowników przez pracodawców.