Pismo do Zarządu

news9Działając wspólnie, Zakładowe Organizacje Związkowe Spółki wzywają do niezwłocznego wycofania wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w sprawie zmian w statucie Spółki z dnia 04.04.2011r. dotyczącego wykreślenia ze statutu Spółki uprawnień pracowników do wybierania i odwoływania członków jej organów tj. członka zarządu i dwóch członków rady nadzorczej.
Załączniki:
– Pełna treść Pisma.