Informacja – RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Radę Krajową Związku Zawodowego Górników
w Polsce z siedzibą w Katowicach Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Radę Krajową Związku Zawodowego Górników w Polsce.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce z siedzibą w Katowicach pod adresem Pl. Grunwaldzki 8-10 (40-950) dane kontaktowe: numer telefonu: +32 255 36 63 adres email: radakrajowa@zzg.org.pl
 2. Funkcjonujący dotąd w Radzie Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem email:  radakrajowa@zzg.org.pl
 3. Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu świadczenia usług wynikających z bieżącej działalności statutowej Związku jak: ubezpieczenia, świadczenie usług szkoleniowych, działalność turystyczno-rekreacyjna, odznaczenia państwowe i resortowe, świadczenie usług badawczych, wydawniczych, publikacyjnych, informacyjnych i konferencyjnych, działalność organizacyjno-konferencyjna, kancelaryjno-biurowa i inne oraz podatkowo-finansowych a także prowadzenia strony internetowej oraz innych działań przewidzianych na podstawie Statutu Związku Zawodowego Górników w Polsce.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe są udostępniane firmie świadczącej usługę IT na rzecz Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, tj.:
 6. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;
 7. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych i administracyjnych ciążących na Radzie Krajowej ZZG w Polsce w związku z prowadzeniem działalności takiej jak: ubezpieczenia, świadczenie usług szkoleniowych, działalność turystyczno-rekreacyjna, odznaczenia państwowe i resortowe, świadczenie usług badawczych, wydawniczych, publikacyjnych, informacyjnych i konferencyjnych, działalność organizacyjno-konferencyjna, kancelaryjno-biurowa i inne oraz podatkowo-finansowych a także prowadzenia strony internetowej oraz innych działań przewidzianych na podstawie Statutu w okresie realizacji zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków,
 8. skorzystania przez Panią/Pana z przysługujących mu praw wymienionych w pkt 6.
 9. W związku z przetwarzaniem przez Radę Krajową ZZG w Polsce  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu:
 10. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 11. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 12. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 13. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;
 14. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
 15. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
 16. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) b) c) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 17. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Radę Krajową ZZG w Polsce  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
 18. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie będzie niemożność przesyłania korespondencji, brak możliwości korzystania z świadczenia usług wynikających z bieżącej działalności statutowej ZZG w Polsce.

 

Rada Krajowa
Związku Zawodowego Górników w Polsce
pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice

tel. 032-255-36-63
www.zzg.org.pl

radakrajowa@zzg.org.pl