Informacja dla Załogi

Szanowni Państwo.

W związku ze stanem epidemicznym w naszym kraju oraz faktem, że wielu z nas w ograniczonej formie korzysta ze świadczeń dofinansowywanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także dlatego by maksymalnie uprościć stosowane procedury, przekazujemy Państwu następujące informacje:

I. Termin składania oświadczeń dochodowych na potrzeby ustalenia progu dofinansowania

  1. Pracownicy, których dochód na uprawnioną osobę w rodzinie w 2019 przekraczał 3.100 zł brutto NIE MUSZĄ składać żadnego oświadczenia dochodowego.
    Dochód można sobie samemu oszacować sumując wartości we wszystkich (otrzymanych przez członków rodziny) PIT’ach 11 – z 3. kolumny na 2. stronie. Przy szacowaniu ww. dochodu należy pamiętać o uwzględnieniu faktu posiadania ziemi powyżej 1 ha przeliczeniowego – o ile pracownik lub uprawniony członek jego rodziny posiada ziemię. W takim przypadku należy do sumy dochodów z PIT’ów 11 dodać wynik iloczynu ilości hektarów przeliczeniowych i wartości 2.715 zł (zgodnie z wartością opublikowaną przez GUS).
    Łączną wartość dochodów należy podzielić przez 12 i przez ilość uprawnionych członków najbliższej rodziny. W ten sposób otrzymujemy dochód brutto na 1. osobę w rodzinie.
  2. Pracownicy, których dochody nie przekraczają 3.100 zł brutto na osobę uprawnioną w najbliższej rodzinie i chcą się ubiegać o przyznanie wyższego (niż podstawowy) progu dofinansowania, swoje oświadczenia mogą składać przez cały najbliższy rok rozliczeniowy, jednak nie później niż przed pierwszym wnioskiem o świadczenie socjalne w 2020 r. Oznacza to, że wcześniej podany termin przyjmowania tych oświadczeń,  tj. 30 kwietnia 2020 r. – NIE OBOWIĄZUJE!!!

II. Karnety na obiekty sportowe – siłownie, baseny a także typu multisport (Benefit)

  1. Benefit System – od 1 kwietnia 2020 r. karty – mocą decyzji firmy Benefit – są nieaktywne  i za czas kiedy nie będzie można z tych kart korzystać, naszym pracownikiem nie będzie potrącany ich udział w opłatach. Ponieważ rozliczenie to realizowane jest z miesięcznym opóźnieniem, dlatego brak potrącenia za miesiąc kwiecień będzie dopiero widoczny na paskach zarobkowych wydawanych z pensją płaconą w maju. W kwietniu potrącenie na pasku realizowane jest za miesiąc marzec.
  2. Siłownie w Łęcznej (Elita, Energia, J&J, Tytan) w miesiącu kwietniu 2020 r. są nieczynne – za ten miesiąc nie będzie potrącany udział własny pracownika z wartości karnetów (tj. nie będzie potrącenia z pensji majowej w miesiącu czerwcu 2020 – z uwagi na dwumiesięczne opóźnienie w rozliczeniu)
  3. Baseny w Chełmie i w Lublinie (Orkana) – mimo tego, że  baseny są nieczynne, karnety są nadal doładowywane w cyklach miesięcznych – oznacza to, że z pensji potrącana będzie wartość karnetów (udział własny pracownika), natomiast pełna wartość doładowania kumulowana jest na kartach i pracownicy (wraz z członkami rodzin) będą mogli tę wartość wykorzystać w kolejnych miesiącach. Mamy zapewnienie od administratorów tych obiektów,  że ważność kart zostanie odpowiednio wydłużona.

III. Wycieczki i imprezy kulturalne, na które zapisy prowadzone były jeszcze przed wprowadzeniam aktualnych ograniczeń
Część wycieczek i imprez kulturalnych zostało odwołana a część przeniesiona na inne terminy. Aktualna lista/ informacja dostępna jest na stronie głównej firmowego intranetu a także na tablicach ogłoszeniowych Działu Spraw Socjalnych

IV. Karnety na mecze Górnika Łęczna
Aktualnie pracownicy nie mają jeszcze potrącenia za wydane karnety. Potrącenie zostanie zrealizowane dopiero po otrzymaniu przez kopalnię f-ry od Górnika Łęczna S.A za karnety oraz po otrzymaniu informacji na temat tego jak w obecnej sytuacji Górnik Łęczna S.A. zamierza te karnety realizować (np.poprzez  przedłużenie ich ważności na kolejną rundę)

V. Dofinansowanie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i żłobków
Część ww. placówek, mimo tego, że są nieczynne, nadal pobiera od rodziców opłatę stałą (tj. czesne). Zgodnie z obowiązującym Regulaminem ZFŚS  pracownicy opłacający takie czesne mają prawo do dofinansowania z ZFŚS – stąd dopuszczamy w okresie epidemicznym, przesyłanie skanów wypełnionego (i podpisanego) potwierdzenia płatności (załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS) na maila socjalny@lw.com.pl. Jeżeli pracownik nie jest w stanie uzyskać od placówki przedszkolnej potwierdzenia wpłaty bezpośrednio na załączniku, może do skanu załącznika dołączyć bankowe potwierdzenie zapłaty.


Zachęcamy pracowników do kontaktu telefonicznego oraz mailowego i OGRANICZENIA wizyt w Dziale Spraw Socjalnych jedynie do spraw niezbędnych

Jednocześnie informujemy, że godziny pracy Działu Spraw Socjalnych nie ulegają zmianie (tj. interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:45 do 14:40).

z wyrazami szacunku,

Sławomir Krenczyk
Dyrektor ds. Relacji z Otoczeniem
Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.